ประวัติโรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา

        โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านหนองบัววง เริ่ม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2504 โดยนายทราย    บุษบรรณ์ ได้บริจาคที่ดินจำนวน 8 ไร่เศษ เพื่อใช้ในการก่อตั้ง โรงเรียน และทางราชการได้แต่งตั้ง นายเที่ยง     อริยะเดช จากโรงเรียนบ้านขุยมาเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนบ้านหนองบัววง

 

นายทราย   บุษบรรณ์

ภาพนายทราย      บุษบรรณ์
ผู้บริจาคที่ดินในการก่อตั้งโรงเรียน

                            ในการเปิดสอนครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองบัววงยังมีนักเรียนน้อยมาก จึงได้โอนนักเรียนส่วนหนึ่งมาจากโรงเรียนบ้านขุย ซึ่งเป็นโรงเรียนข้างเคียง ทำให้ในขณะนั้นมีนักเรียนทั้งสิ้น 83 คน                      

ภาพเก่า

     พ.ศ. 2533 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านหนองบัววง มาเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัววง เนื่องจากเริ่มมีนักเรียนเข้ามาเรียนมากขึ้น ประกอบกับพื้นที่ให้บริการเริ่มขยายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆด้วย

    พ.ศ. 2534 ได้รับอนุญาตจากทางราชการ ให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัววงในขณะนั้น จึงได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่ม

ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสังคมศึกษา         

          พ.ศ.2540 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้ง โดยเปลี่ยนจากโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัววง เป็น โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับชื่อ กิ่งอำเภอซึ่งได้รับการจัดตั้งใหม่ ซึ่ง ชื่อใหม่นี้ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน

กำแพงด้านนอก   กำแพงด้านใน

         พ.ศ. 2546 รัฐบาลไทย ได้มีนโยบายจัดตั้งโรงเรียนตัวอย่างในแต่ละอำเภอ เพื่อใช้เป็นโรงเรียนต้นแบบ โดยใช้ชื่อโครงการนี้ว่า"โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน" และโรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้ ประจำกิ่งอำเภอลำทะเมนชัย นับเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

ปัจจุบัน โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา เปิดสอน 3 ระดับ ได้แก่

            ->> ระดับก่อนประถมศึกษา

            ->> ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)

            ->> ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

 

   
 
 

โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ม.2 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270 โทร 044-964103