โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ม.2 ต.ขุย .อำละทเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270 โทร 044-964103