โครงสร้างสภานักเรียน

โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา

     
 
สุระศักดิ์
สิริศักดิ์
 
นายสุระศักดิ์ โคตจันทึก
นายสิริศักดิ์ ไชยสุวรรณ
 
ครูที่ปรึกษา สภานักเรียน
ครูที่ปรึกษา สภานักเรียน
     
 

ศิริทิพย์

เด็กหญิงสิริทิพย์ ไร่นา

ประธานสภานักเรียน

 
 
 
เจตริน

เด็กชายเจตริน โมลี

รองประธาน สภานักเรียน

เด็กหญิงวรรณิกา หมวดเมือง

เลขานุการสภานักเรียน

เด็กหญิงอนุสรา วิวาสุข

เหรัญญิก สภานักเรียน

Downlord ระเบียบวาระการประชุม คำสั่ง และ เอกสารอื่นๆ ที่นี่
 
 
 

ฝ่ายสารวัตรนักเรียน

Downlord

เอกสารของสารวัตรนักเรียน

 
 

เด็กหญิงวรรณิกา หมวดเมือง

หัวหน้าฝ่าย

เด็กชายตะวัน ศรีป่าย่า

รองหัวหน้าฝ่าย

เด็กชายณัฐวุฒิ กิ่งโพธิ์

คณะกรรมการ

เด็กชายนครินทร์ อินทะชัย

คณะกรรมการ

 
หน้าที่ฝ่ายสารวัตรนักเรียน ดูแล ตรวจตรา การกระทำผิดระเบียบวินัยของนักเรียน ควบคุมความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน และนอกโรงเรียนถ้ามีกิจกรรม โดยเป็นผู้วางแผน ออกคำสั่ง ตามความเหมาะสมของกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสารวัตรนักเรียน
 
 
 

ฝ่ายกิจกรรม

Downlord

เอกสารของฝ่ายกิจกรรม

 

 
 

เด็กชายเจตริน โมลี

หัวหน้าฝ่าย

เด็กชายธนากร ชินพร

คณะกรรมการ

เด็กชายภูมินทร์ อินทะชัย

คณะกรรมการ

เด็กหญิงนันทิยา ค้าคุ้ม

คณะกรรมการ

เด็กหญิงสุภาพร จั่นทอง

คณะกรรมการ

เด็กหญิงดาริกา แอกรัมย์

คณะกรรมการ

 
หน้าที่ฝ่ายกิจกรรม จัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน ได้แก่กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมก่อนรับประทานอาหารเที่ยง กิจกรรมตอนเลิกเรียน เป็นต้น ตลอดจนกำหนด วางแผนในการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะครูที่รับผิดชอบโครงการ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานของแต่ละกิจกรรม อำนวยความสะดวก ดูแล แก้ปัญหาร่วมกับคณะครู จนกว่าจะเสร็จสิ้นกิจกรรมนั้นๆ
 
 
 

ฝ่ายอาคารสถานที่

Downlord

เอกสารของอาคารสถานที่

 

 

เด็กชายณัฐพงษ์ บอนไธสง

หัวหน้าฝ่าย

(รับผิดชอบอาคาร 3 ชั้น)

เด็กชายเวัชรินทร์ ทับไธสง

รองหัวหน้าฝ่าย

(รับผิดชอบอาคาร 2 ชั้นและหอประชุม)

เด็กชายนิพนธ์ บุญพันธ์

คณะกรรมการ

(รับผิดชอบด้านหลังทั้งหมด)

เด็กชายไพศาล บุญพันธ์

คณะกรรมการ

รับผิดชอบด้านหน้าทั้งหมด

หน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ ดูแล สอดส่องอาคารสถานที่ต่างๆ หากพบว่าชำรุดเสียหาย หรือต้องปรับปรุงแก้ไข ให้รีบแจ้งครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ตลอดจนควบคุม ป้องกันนักเรียนทำลายทรัพย์สมบัติของโรงเรียน
 
 
 

ฝ่ายความสะอาด

Downlord

เอกสารของฝ่ายความสะอาด

 

 

เด็กชายยุรนันท์ โอษฐ์งาม

หัวหน้าฝ่าย

ดูแลความสะอาดช่วงชั้นที่ 1

เด็กชายลัทธพล แก้วดวงดี

รองหัวหน้าฝ่าย

ดูแลความสะอาดช่วงชั้นที่ 2

เด็กชายเจษฎา ศรีจุลลา

คณะกรรมการ

ดูแลความสะอาดช่วงชั้นที่ 3

เด็กชายอานนท์ แสนสิมมา

คณะกรรมการ

รับผิดชอบห้องน้ำทั้งหมด

หน้าที่ความสะอาด ดูแล กำกับการทำความสะอาดของนักเรียนในบริเวณที่รับผิดชอบ พร้อมตรวจให้คะแนน และรายงานผลทุกวันหน้าเสาธง
 
 
 

ฝ่ายพยาบาล

และส่งเสริมสุขภาพ

Downlord

เอกสารฝ่ายพยาบาลฯ

 

เด็กหญิงอนุสรา วิวาสุข

หัวหน้าฝ่ายพยายาล

เด็กหญิงวิภาดา โดดนาดี

คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล

เด็กชายเจตริน โมลี

รองหัวหน้าฝ่ายกีฬา

เด็กชายณัฐวุฒิ กิ่งโพธิ์

คณะกรรมการฝ่ายกีฬา

 

หน้าที่ฝ่ายพยาบาล

และส่งเสริมสุขภาพ

- ฝ่ายพยาบาล ดูแลสุขภาพของนักเรียน ตรวจความสะอาดของน้ำดื่ม และบริเวณที่แปรงฟัน ดูแลห้องพยาบาลให้พร้อมใช้งาน

- ฝ่ายกีฬา รับผิดดชอบงานกีฬา นันทนาการต่างๆ ช่วยครูดูแลการฝึกซ้อมของนักเรียน

 
 
 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Downlord

เอกสารฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

เด็กหญิงปนิดา กระเบื้องกลาง

หัวหน้าฝ่าย

เด็กหญิงวรรณิกา หมวดเมือง

รองหัวหน้าฝ่าย

เด็กหญิงสุพัตรา ก้องแก้ว

คณะกรรมการ

เด็กชายยุรนันท์ โอษฐ์งาม

คณะณะกรรมการ

 

หน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

จัดรายการเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
 
 

ฝ่ายปฏิคม

Downlord

เอกสารฝ่ายปฏิคม

 

 
 

เด็กหญิงธนพร สุมิตร

หัวหน้าฝ่าย

เด็กหญิงอมลธีรา ทองสามัญ

รองหัวหน้าฝ่าย

เด็กหญิงฐิตาภา เข็มแก้ว

คณะกรรมการ

เด็กหญิงวรรณภา ตอรบรัมย์

คณะกรรมการ

 
หน้าที่ฝ่ายปฏิคม ดูแล ต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมโรงเรียนหรือเวลาโรงเรียนเป็นเจ้าภาพจัดงานต่าง ๆ เช่น เสิร์ฟน้ำ เป็นต้น โดยประสานกับคณะครูที่รับผิดชอบด้านปฏิคมโรงเรียน
     
 
         
         

 

โปรดส่งคำแนะนำของท่านมาที่ : Webmaster  
นับจากวันที่ 1 กรก
ฎาคม 2552 คุณเป็นผู้เข้าเยี่ยมชมคนที่ :   Click Here to get Free Counter
โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ม.2 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30
270

โทร/fax 044-964103