สิริศักดิ์  ไชยสุวรรณ
การเขียนเรียงความ
ประวัติคอมพิวเตอร์
ชนิดของคำ
อ.สิริศักดิ์ ไชยสุวรรณ
   
โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา

 

พรแสวง....ย่อมนำมาซึ่งพรสวรรค์.....ข้าพเจ้าได้พยายามศึกษาค้นคว้าการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง........ตลอดจนทดลอง...ปรับเปลีี่ยนความรู้ให้หลากหลายอยู่เสมอ... จนพอจะอวดอ้างฝีมือได้บ้าง จึงได้จัดทำบทเรียนออนไลน์ขึ้นเพราะเล็งเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่าเก็บไว้ดูคนเดียว .และนี่ก็เป็นผลงานชิ้นล่าสุด กับ บทเรียนคอมพิวเเตอร์ช่วยสอน.... ซึ่งข้าพเจ้ามุ่งหวัง ตั้งปณิธานไว้ว่าจะพยายามพัฒนาและจัดทำบทเรียนออนไลน์ต่อไปจนครบทุกหัวข้อ หรือทุกบทเรียนให้จงได้ ขอบคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม อ.สิริศักดิ์ ไชยสุวรรณ.......

คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นคนที่ Free Hit Counters
Web Counter